Strona główna » The Journal of Management and Finance
The Journal of Management and Finance
The Journal of Management and Finance
Aktualizacja: Środa, 17 września 2014 roku, 13:25

O czasopiśmie

Pismo „Zarządzanie i Finanse” (ISSN 2084-5189), w latach 2003–2011 noszące tytuł Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” (ISSN 1732-1565), jest periodykiem wydawanym w cyklu kwartalnym. Ukazują się w nim oryginalne, dotychczas niepublikowane opracowania mające charakter naukowy. Ich autorami są pracownicy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i innych jednostek naukowych z całej Polski. Niekiedy publikowane są również artykuły zagranicznych specjalistów. Nasze pismo wydawane jest w języku polskim, choć zdarza się, że niektóre artykuły, a nawet całe numery, drukujemy w języku angielskim. W trosce o wysoką jakość publikowanych tekstów, wszystkie muszą uzyskać pozytywną ocenę dwóch niezależnych recenzentów spoza naszej uczelni.
więcej

 

About the Journal

The Journal of Management and Finance (ISSN 2084-5189), during the period 2003-2011 titled The Papers and Reports of the Faculty of Management of Gdansk University (ISSN 1732-1565), is a periodical published quarterly. There appear original, so far not published studies having scientific character. Their authors are the workers of the Faculty of Management of the Gdansk University and other scientific units from the whole Poland. The articles of foreign specialists are sometimes published as well. Our journal is edited in Polish language, however it happens that some articles or even the whole numbers are printed in English. In care of the high quality of published texts, they all must obtain positive opinion of two outside independent reviewers.
more
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stacjonarne: 58 523 14 70
st. niestacjonarne: 58 523 11 38
tel. centrala +48 58 523 14 11
© 2013-2014 Uniwersytet Gdański - Wydział Zarządzania