Strona główna » Rekrutacja » Studia I stopnia » Niestacjonarne » kierunki i specjalności
Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Poniedziałek, 11 kwietnia 2016 roku, 17:00

Finanse i rachunkowość

 • Bankowość i doradztwo finansowe

  Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

  Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość
  Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

   

  1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii, statystyki i podstaw zarządzania i finansów,
  • bankowości centralnej, bankowości detalicznej, korporacyjnej i hipotecznej,
  • zasad funkcjonowania banków oraz giełd papierów wartościowych,
  • podstaw zarządzania bankiem.

  2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

  • analizy rynków finansowych,
  • posługiwania się podstawowymi technikami zarządzania i sprzedaży,
  • wykorzystywania podstawowych instrumentów finansowych.

  3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

  • doradcy finansowego,
  • analityka finansowego,
  • konsultanta,
  • doradcy klienta detalicznego i biznesowego.

  4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

  • w oddziałach banków,
  • w instytucjach pośrednictwa finansowego,
  • w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
  • biurach maklerskich,
  • towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
  • firmach konsultingowych,
  • spółkach faktoringowych.
 • Finanse i ubezpieczenia

  Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

  Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość
  Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

   

  1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • finansów podmiotów gospodarczych oraz państwa i samorządu terytorialnego,
  • funkcjonowania instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów ubezpieczeń,
  • przepływów finansowych w gospodarce i ich oddziaływania na sytuację podmiotów gospodarujących.

   

  2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

  • rozumienia zjawisk gospodarczych i czynników je kształtujących oraz oceny wpływu poszczególnych zjawisk gospodarczych na sytuację finansową podmiotów gospodarujących w skali mikro i makro,
  • oceny oferty produktów ubezpieczeniowych i ich doboru do potrzeb podmiotów gospodarujących, a także analizy sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń,
  • rozumienia zasad funkcjonowania państwa i samorządu terytorialnego oraz oceny skutków stosowanych instrumentów fiskalnych (podatki wydatki, pożyczki publiczne) dla państwa (szczebel centralny i samorządu terytorialnego) i podmiotów gospodarujących.

  3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

  • pracownik służby cywilnej - pracownik administracji państwowej, np. pracownik urzędów i izb skarbowych, urzędów i izb celnych; administracji samorządowej,
  • specjalista ds. podatków - zajmujący się sprawami podatkowymi w kancelarii podatkowej, dziale finansowym w przedsiębiorstwie,
  • audytor wewnętrzny - zajmujący się sporządzaniem planu audytu wewnętrznego i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • broker ubezpieczeniowy zajmujący się zawieraniem lub pośredniczeniem przy zawieraniu umowy ubezpieczenia oraz opracowywaniem i realizowaniem roszczeń ubezpieczonego wobec zakładu ubezpieczeń,
  • specjalista ds. ubezpieczeń w podmiocie gospodarczym, jednostce sektora finansów publicznych.

  4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

  • działach finansowo-podatkowych przedsiębiorstw,
  • instytucjach finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa inwestycyjne i emerytalne),
  • urzędach administracji publicznej (centralnej i samorządowej),
  • administracji skarbowej,
  • podmiotach sektora finansów publicznych (np. jednostki i zakłady budżetowe, ZUS).
 • Finanse przedsiębiorstw i controlling

  Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

  Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość
  Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

   

  1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • podstaw zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
  • podstaw controllingu operacyjnego i strategicznego,
  • głównych metod analizy ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy finansowej.

  2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

  • ocena i pozyskiwanie kapitałów na finansowanie działalności bieżącej oraz rozwojowej przedsiębiorstwa,
  • analiza i interpretacja wyników analizy przedsiębiorstw,
  • prowadzenie podstawowych analiz z zakresu controllingu i budżetowania,
  • przygotowywanie prostych projektów na pozyskanie funduszy unijnych (pod nadzorem).

  3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

  • referent/specjalista w dziale controllingu,
  • referent/specjalista ds. finansowych,
  • analityk finansowy,
  • inspektor ds. kredytów,
  • konsultant finansowy,
  • specjalista ds. pozyskiwania funduszy.

  4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

  • służby ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw, w szczególności dział finansowy, dział controllingu, budżetowania, kontroli kosztów, analizy ekonomicznej,
  • instytucje finansowe, w szczególności banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki leasingowe i faktoringowe,
  • firmy konsultingowe.
 • Rachunkowość

  Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

  Kierunek studiów Finanse i rachunkowość
  Specjalność Rachunkowość

   

  1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • zagadnień ogólnoekonomicznych (mikro i makroekonomii, historii/geografii gospodaczej, technologii informatycznych, prawa gospodarczego, statystyki),
  • przedmiotów kierunkowych (finansów publicznych i przedsiębiorstw, rynków finansowych, podstaw bankowości),
  • zagadnień specjalistycznych (podstaw rachunkowości, podatków, controllingu, rachunku kosztów, sprawozdawczości finansowej rachunkowości banków i ubezpieczycieli).

  2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

  • sporządzania, sprawdzania i dekretowania dokumentów księgowych,
  • księgowania operacji gospodarczych na kontach,
  • wyceny aktywów i pasywów wg ustawy o rachunkowości,
  • przygotowania sprawozdania finansowego,
  • posługiwania się prostymi programami F-K,
  • dokonywania rozliczeń podatkowych i obciążeń ZUS,
  • prowadzenia uproszczonych form ewidencji dla potrzeb podatkowych.

  3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

  • asystent księgowego,
  • samodzielny księgowy,
  • analityk,
  • controllor finansowy.

  4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

  • przedsiębiorstwach komercyjnych (produkcja, handel, usługi),
  • jednostkach samorządu terytorialnego,
  • bankach i zakładach ubezpieczeniowych,
  • urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej.


Informatyka i ekonometria

 • Analityka gospodarcza

  Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

  Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria
  Specjalność: Analityka gospodarcza

   

  1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • ekonomii, finansów i zarządzania umożliwiającą zrozumienie prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki w mikro- i makroskali oraz wymiarze globalnym,
  • statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych, matematyki finansowej oraz informatyki dostarczających narzędzi analizy, prognozowania i symulacji zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na rynku, oceny skuteczności polityki gospodarczej i polityk sektorowych oraz efektywności funkcjonowania organizacji nastawionych na zysk i organizacji użyteczności publicznej.

  2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

  • analizowania, prognozowania, symulacji oraz projektowania procesu produkcji (zapotrzebowania na wyroby i usługi, zużywane czynniki produkcji, ich cen oraz kosztów produkcji, projektowania procesu produkcji i usług, w tym lokalizacji działalności produkcyjnej i usługowej),
  • analizowania, prognozowania i symulacji procesu konsumpcji (spożycia dóbr i usług w gospodarstwach domowych), kosztów utrzymania oraz warunków życia ludności,
  • analizowania, prognozowania i symulacji rynku pracy (podaży, zapotrzebowania na pracę i bezrobocia w różnych przekrojach oraz czynników je warunkujących),
  • analizowania, prognozowania i symulacji rynku pieniężnego, walutowego (podaży i popytu na pieniądz, struktury terminowej stóp procentowych, kursu walutowego, oceny skuteczności instrumentów polityki pieniężnej) oraz kapitałowego (efektywności rynku, analizy technicznej i fundamentalnej, wyceny instrumentów bazowych i pochodnych, w tym kontraktów terminowych, oceny ryzyka inwestowania oraz tworzenia i oceny efektywności strategii inwestycyjnych), również w kontekście globalnym,
  • zarządzania portfelem aktywów finansowych, zarządzania ryzykiem kredytowym,
  • analizowania, prognozowania i symulacji ryzyka działalności gospodarczej,
  • oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych i wskazywania sposobów jej poprawy,
  • posługiwania się pakietami komputerowymi umożliwiającymi przeprowadzanie powyższych analiz, prognoz i symulacji oraz komunikowania ich wyników w co najmniej jednym języku obcym.

  3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

  • analityka, specjalisty ds. produkcji, zaopatrzenia, transportu, reklamy, sprzedaży, finansów, ubezpieczeń,
  • kierownika działu, kierownika małego przedsiębiorstwa,
  • analityka rynku pracy,
  • analityka rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego, specjalisty ds. zarządzania aktywami finansowymi,
  • analityka kredytowego, specjalisty ds. zarządzania ryzykiem kredytowym,
  • analityka, doradcy finansowego (gospodarczego).

  4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

  • instytucjach rynku finansowego (na giełdach papierów wartościowych, giełdach towarowych, w biurach maklerskich, bankach inwestycyjnych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach doradztwa finansowego i podatkowego),
  • komórkach analitycznych centralnych i terenowych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach Unii Europejskiej, w tym urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej i urzędach celnych,
  • wywiadowniach gospodarczych,
  • przedsiębiorstwach krajowych (produkcyjnych, handlowych i usługowych) oraz korporacjach międzynarodowych,
  • powadzić własną firmę w zakresie doradztwa gospodarczego.
    
 • Aplikacje informatyczne w biznesie

  Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

  Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria
  Specjalność: Aplikacje informatyczne w biznesie

   

  1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • programowania w językach Java, C#, Python oraz PHP;
  • programowania aplikacji mobilnych na platformach Android oraz Windows Phone;
  • administrowania systemami i sieciami komputerowymi;
  • projektowania i administrowania bazami danych oraz Big Data;
  • testowania programów i inżynierii oprogramowania;
  • projektowania systemów informatycznych Agile/SCRUM;
  • modelowania procesów i aplikacji biznesowych.

  2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

  • programowanie aplikacji biznesowych w językach Java, C# oraz Python;
  • programowanie serwisów internetowych w językach HTML5, PHP oraz Ruby,
  • tworzenie aplikacji mobilnych w środowiskach programistycznych Android oraz Windows Phone;
  • konfigurowanie i budowa sieci komputerowych;
  • tworzenie i programowanie baz danych oraz Big Data;
  • testowanie oprogramowania;
  • tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w oparciu o podejście Agile/SCRUM.

  3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

  • programista;
  • programista aplikacji mobilnych;
  • programista aplikacji webowych;
  • administrator i projektant systemów bazodanowych;
  • analityk/projektant systemów informatycznych;
  • administrator sieci komputerowych;
  • administrator bezpieczeństwa informacji.

  4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

  • firmy informatyczne;
  • działy informatyki firm i korporacji;
  • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w każdym sektorze działalności biznesowej;
  • instytucje administracji państwowej i samorządowej;
  • instytucje finansowe i ubezpieczeniowe;
  • portale internetowe.


 • Metody analizy danych

  Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

  Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria
  Specjalność: Metody analizy danych

   

  1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • zastosowania metod ilościowych,
  • oprogramowania do analiz statystycznych,
  • rozwiązywania problemów decyzyjnych z zakresu finansów i ubezpieczeń,
  • identyfikacji i pomiaru prawidłowości w zjawiskach masowych,
  • metod organizacji badań społecznych i rynkowych,
  • podstaw finansów publicznych i przedsiębiorstw, zarządzania, marketingu, rynków finansowych.

  2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

  • doboru odpowiednich metod i narzędzi do analiz statystycznych,
  • wykonania analiz i prawidłowej interpretacji wyników,
  • prognozowania zjawisk ekonomicznych, gospodarczych, finansowych i społecznych,
  • realizacji komputerowych symulacji zjawisk,
  • organizowania i prowadzenia badania sondażowego, marketingowego, rynkowego,
  • analizy i interpretacji podstawowych zagadnień aktuarialnych.

  3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

  • analityka, specjalisty ds. produktów finansowych i ubezpieczeniowych,
  • analityka, specjalisty oceny ryzyka w instytucjach finansowych,
  • analityka, specjalisty w działach marketingu, sprzedaży,
  • analityka, specjalisty w firmach i instytucjach zajmujących się badaniami opinii publicznej, rynkowymi i marketingowymi,
  • analityka, specjalisty w działach sprzedaży, zbytu i zaopatrzenia przedsiębiorstw,
  • analityka, specjalisty w działach finansowych, marketingowych, inwestycyjnych w administracji publicznej i samorządach.

  4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

  • instytucje finansowe: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe,
  • usługi finansowe: biura doradztwa inwestycyjnego i finansowego, domy maklerskie,
  • przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe,
  • agencje badawcze, firmy marketingowe, konsultingowe,
  • urzędy państwowe i samorządowe,
  • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie analiz i doradztwa.

   


Zarządzanie

 • Inwestycje i nieruchomości

  Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

  Kierunek studiów: Zarządzanie
  Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

   

  Program specjalności, obejmujący studia dwustopniowe (licencjackie i magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, posiada certyfikat CEPI Eur - European Council for Real Estate Professions w Brukseli, w zakresie nieruchomości.

  Zgodnie z art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz.651):

  • Absolwent po ukończeniu specjalności Inwestycje i Nieruchomości na studiach stacjonarnych UG, łącznie na studiach pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia (studia licencjackie i studia magisterskie), spełnia jeden z wymogów ustawowych ubiegania się o licencję w zakresie: zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości.
  • Absolwent po ukończeniu specjalności Inwestycje i Nieruchomości na studiach niestacjonarnych UG, łącznie na studiach pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia (studia licencjackie i studia magisterskie), spełnia jeden z wymogów ustawowych ubiegania się o licencję w zakresie: zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

  1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • podstaw zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu prawnym, organizacyjnym, marketingowym, finansowym i metodycznym,
  • zarządzania inwestycjami przedsiębiorstw: rzeczowymi i finansowymi,
  • gospodarowania nieruchomościami, zwłaszcza w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

  2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

  • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania podstawowych problemów z zarządzania przedsiębiorstwem,
  • formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
  • przygotowania i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych,
  • efektywnego inwestowania w papiery wartościowe,
  • inwestowania na rynku nieruchomości,
  • gospodarowania nieruchomościami, zwłaszcza w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  • posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania.

  3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

  • specjalisty średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie,
  • specjalisty do spraw zarządzania inwestycjami w przedsiębiorstwie,
  • specjalisty w zakresie przygotowania i oceny projektu inwestycyjnego,
  • specjalisty w biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami.

   

  4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

  • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
  • biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami,
  • bankach, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • firmach konsultingowych,
  • instytucjach publicznych,
  • własnej firmie,
  • firmie deweloperskiej.
 • Marketing

  Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

  Kierunek studiów: Zarządzanie
  Specjalność: Marketing

   

  1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • planowania i realizacji działań marketingowych,
  • działań promocyjnych z właściwym wykorzystaniem jej narzędzi,
  • komunikacji nieformalnej,
  • marketingu bezpośredniego (one to one),
  • sprzedaży bezpośredniej,
  • telemarketingu,
  • obsługi reklamacji,
  • analizy sprzedaży i skuteczności działań promocyjnych,
  • reklamy.

  2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

  • segmentacji rynku i określania potrzeb klientów docelowych,
  • przygotowania planów marketingowych,
  • kształtowania partnerskich relacji z klientami,
  • kształtowania specyficznych dla usług narzędzi marketingu mix,
  • kształtowania jakości usług i metod jej badania,
  • badania skuteczności reklamy,
  • tworzenia asortymentu handlowego cen i marż, merchandisingu, działań promocyjnych,
  • obsługi klientów.

  3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

  • specjalista ds. marketingu,
  • specjalista ds. marketingu usług,
  • specjalista ds. promocji,
  • handlowiec.

  4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

  • przedsiębiorstwa produkcyjne,
  • instytucje finansowe,
  • przedsiębiorstwa handlowe,
  • instytucje non-profit,
  • przedsiębiorstwa turystyczno-usługowe.
 • Menedżer

  Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

  Kierunek studiów: Zarządzania
  Specjalność: Menedżer

   

  1. Absolwent posiada wiedzę o:
  • zasadach funkcjonowania organizacji gospodarczych i publicznych w ujęciu ekonomicznym, psychospołecznym, organizacyjnym i prawnym,
  • zasadach i narzędziach kierowania zespołami ludzkimi z uwzględnieniem psychologicznych i socjologicznych aspektów zarządzania,
  • narzędziach oceny kondycji organizacji gospodarczych i publicznych oraz o zasadach projektowania i wdrażania systemów zarządzania.
  1. Absolwent posiada następujące umiejętności:
  • rozpoznawania i rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem lub organizacją publiczną (urzędem, szpitalem, szkołą itp.),
  • rozpoznawania i rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu kierowania małymi zespołami ludzkimi,
  • projektowania i wdrażania systemów operatywnego (bieżącego) zarządzania poszczególnymi funkcjami przedsiębiorstwa lub instytucji (urzędem, szkołą, itp).

   

  1. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach:
  • kierownik małego przedsiębiorstwa,
  • specjalista do spraw ekonomicznych i zarządzania w średnim przedsiębiorstwie lub organizacji publicznej,
  • specjalista do spraw organizacji zarządzania w średnim lub dużym przedsiębiorstwie albo organizacji publicznej,
  • członek zespołu zarządzającego procesami lub projektami,
  • kierownik niewielkich zespołów (komórek organizacyjnych) realizujących funkcje zarządcze w przedsiębiorstwie lub instytucji.
  1. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
  • przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe,
  • urzędy administracji państwowej lub samorządowej,
  • instytucje świadczące usługi o charakterze publicznym (szkoły, szpitale, domy opieki, itp.),
  • własne firmy (w charakterze np. przedsiębiorcy),
  • firmy doradcze i certyfikujące.
 • Menedżer personalny

  Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

  Kierunek studiów: Zarządzania
  Specjalność: Menedżer personalny

   

  1. Absolwent posiada wiedzę o:

  • zasadach funkcjonowania organizacji gospodarczych i publicznych w ujęciu ekonomicznym, psychospołecznym, organizacyjnym i prawnym,
  • zasadach i narzędziach zarządzania zespołami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, organizacyjnych, ergonomicznych, psychologicznych i socjologicznych,
  • narzędziach oceny i zasadach projektowania systemów zarządzania zasobami ludzkimi.

  2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

  • rozpoznawania i rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem lub organizacją publiczną (urzędem, szpitalem, szkołą itp.),
  • współpracy z kierownictwem przedsiębiorstwa i kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie rozwiązywania bieżących problemów związanych z zarządzaniem zespołami ludzkimi,
  • projektowania i współdziałania we wdrażaniu systemów operacyjnych z zarządzaniem zespołami ludzkimi na poziomie operatywnym.

  3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach:

  • analityk pracy,
  • doradca personalny,
  • specjalista d/s rekrutacji pracowników,
  • specjalista d/s rozwoju zawodowego,
  • specjalista d/s wynagrodzeń,
  • specjalista d/s kadr lub zarządzania zasobami ludzkimi,
  • kierownik sekcji/działu kadr lub zarządzania zasobami ludzkimi w średniej wielkości przedsiębiorstwach lub organizacjach publicznych.

  4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

  • przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe,
  • urzędy administracji państwowej lub samorządowej,
  • instytucje świadczące usługi o charakterze publicznym (szkoły, szpitale, domy opieki, itp.),
  • firmy doradcze i szkoleniowe.
 • Zarządzanie jakością i środowiskiem

  Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

  Kierunek studiów  Zarządzanie
  Specjalność: Zarządzanie jakością i środowiskiem

  1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • Podstawowych strategii zarządzania organizacją, w tym strategii konkurencji, marketingowych, co wynika z wybranego kierunku studiów,
  • Podstaw teorii i praktyki wdrażania strategii projakościowej i proekologicznej oraz systemów ISO 9001 i ISO 14001w organizacji,
  • Auditowania, certyfikacji i pomiaru jakości (wobec produktów, systemów),
  • Modeli doskonałości, innowacyjności produktów, rozwoju zrównoważonego

  2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

  • Projektowania, wdrażania systemu ISO 9001 i ISO 14001,
  • Auditowania w/w systemów, z możliwością zdobycia uprawnień zewnętrznych TUV NORD - certyfikat auditora wewnętrznego ISO 9001 i ISO 14001,
  • Przeprowadzania oceny wpływu danego przedsiębiorstwa na środowisko naturalne

  3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

  • Menedżer lub specjalista d.s. jakości i/lub środowiska,
  • Konsultant wdrażania systemów ISO 9001, 14001,
  • Auditor ISO 9001, ISO 14001,
  • Menedżer lub specjalista d.s. rozwoju i innowacyjności produktów

  4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

  • Organizacje publiczne, prywatne,
  • Organizacje usługowe, produkcyjne,
  • Własna działalność gospodarcza
 • Zarządzanie małym przedsiębiorstwem

  Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

  Kierunek studiów:  Zarządzanie
  Specjalność: Zarządzanie Małym przedsiębiorstwem

  1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu :

  • aspekty organizacyjno-prawne uruchamiania i funkcjonowania firmy,
  • aspekty rozliczeniowo-podatkowe w działalności przedsiębiorstwa,
  • źródła finansowania działalności gospodarczej,
  • stosowanie instrumentów marketingowych w funkcjonowaniu firmy,
  • zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa,
  • działalność innowacyjna przedsiębiorstwa i sposoby jej finansowania,
  • rola małych firm w gospodarce,
  • aspekty środowiskowe funkcjonowania firmy,
  • zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu.

  2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

  • potrafi dokonać wyboru właściwej formy organizacyjno-prawnej dla małego przedsiębiorstwa oraz jego lokalizacji,
  • potrafi dokonać wyboru właściwego źródła finansowania dla przedsiębiorstwa w każdej z faz jego działalności,
  • potrafi poprowadzić rozliczenia finansowo-podatkowe małej firmy,
  • zna podstawowe metody zarządzania małym przedsiębiorstwem,
  • umie wykorzystać podstawowe instrumenty marketingowe w działalności firmy,
  • umie przeprowadzić badania rynkowe,
  • potrafi dokonać oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
  • potrafi sporządzić prosty plan gospodarczy, w tym biznes plan przedsięwzięcia,
  • potrafi wykorzystywać narzędzia informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w tym optymalizować decyzje gospodarcze przy wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych.

  3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

  • przedsiębiorca (właściciel firmy)
  • prezes, zastępca prezesa,
  • kierownik,
  • ekonomista,
  • specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania,
  • specjalista ds. konsultingu dla MSP,
  • animator gospodarczy.

  4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

  • mikro, małe, średnie  przedsiębiorstwa,
  • przedsiębiorstwa rodzinne,
  • instytucje otoczenia biznesu np. centra, agencje wspierania przedsiębiorczości,
  • jednostki samorządu terytorialnego ( komórki wspierające rozwój gospodarczy).
 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

  Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

  Kierunek studiów  Zarządzanie
  Specjalność: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

  1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu

  • uruchamiania działalności gospodarczej ( w tym procedur związanych z rejestracją przedsiębiorstwa),
  • zarządzania przedsiębiorstwem, w tym m. in. zarządzania produkcją, zarządzania logistyką, zarządzania innowacjami,
  • zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w tym: oceny standingu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw,
  • restrukturyzacji przedsiębiorstw,
  • wykorzystania instrumentów IT w procesie planowania i podejmowania decyzji,
  • wykorzystania podstawowych metod statystycznych w procesie zarządzania firmą,
  • organizacyjnych, marketingowych, finansowych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych, tak dużych, jak i z sektora MSP,
  • technik planowania projektów,
  • ochrony i zarządzania własnością intelektualną,
  • form powiązań gospodarczych i współdziałania przedsiębiorstw.

  2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

  • opracowywania biznesplanu,
  • diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmy,
  • praktyczne umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w analizie i prognozie finansowej,
  • analizy wypłacalności i bezpieczeństwa finansowego partnerów strategicznych,
  • zna procesy zachodzące na  rynku kapitałowym i pieniężnym,
  • analizowania otoczenia firmy, w tym wykorzystania badań marketingowych,
  • diagnozowania strategicznego potencjału przedsiębiorstwa na potrzeby opisu projektów gospodarczych (prospekty emisyjne, biznes plany),
  • etycznego funkcjonowania w świecie biznesu,
  • przewidywania i zarządzania ryzykiem.

  3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

  • menedżera średniego i wyższego szczebla,
  • analityka procesów ekonomicznych,
  • doradcy biznesowego,
  • przedsiębiorcy,
  • asystenta kierownika projektu.

  4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

  • własna działalność gospodarcza
  • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
  • instytucje administracji państwowej i samorządowej
  • firmy doradcze
 • Zarządzanie w turystyce

  Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

  Kierunek studiów: Zarządzanie
  Specjalność: Zarządzanie w turystyce

   

  1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • organizacji firm branży turystycznej (hotelarstwo, gastronomia, turystyka),
  • zarządzania firmami branży turystycznej (hotelarstwo, gastronomia turystyka),
  • organizacji i zarządzania sektorem pośrednictwa i organizacji turystyki w Polsce i Unii Europejskiej,
  • pełnienia ról kierowniczych na średnich i wyższych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach branży turystycznej,
  • organizacji czasu wolnego, turystyki i rekreacji,
  • finansów przedsiębiorstw turystycznych,
  • zarządzania inwestycjami w turystyce,
  • procesów informacyjnych w zarządzaniu turystyką,
  • badań marketingowych rynków turystycznych,
  • geografii turystycznej i krajoznawstwa,
  • psychologii w zarządzaniu firmą turystyczną,
  • prawa turystycznego,
  • obsługi rynku turystycznego i hotelarskiego,
  • zarządzania turystyką i hotelarstwem w mieście i regionie,
  • budowania biznes planów przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych.

  2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

  • projektowania złożonych struktur organizacyjnych w hotelarstwie, gastronomii i turystyce i systemów zarządzania nimi,
  • kreowania strategii organizacji usług turystycznych,
  • projektowania systemów informacyjnych,
  • analizy strategii podmiotów hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
  • organizacja pracy zespołowej w hotelarstwie, gastronomii i turystyce,
  • negocjacji w biznesie turystycznym,
  • projektowania i wdrażania systemów organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa w hotelarstwie, gastronomii i turystyce,
  • twórczej pracy na samodzielnych stanowiskach w hotelarstwie, gastronomii i turystyce.

  3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

  • kierownik małych, średnich i dużych przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
  • kierownik wewnętrznych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
  • specjalista ds. organizacji usług hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
  • kierownik recepcji - recepcjonista,
  • kierownik marketingu w hotelach, gastronomii i turystyce,
  • kierownik sali w gastronomii,
  • asystent dyrektora.

  4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

  • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa hotelarskie,
  • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa gastronomiczne,
  • małe, średnie, duże przedsiębiorstwa turystyczne (biura podróży, pośrednictwa turystyczne),
  • komórki organizacyjne Polskiej Izby Turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej,
  • departamenty turystyki w urzędach miast, województw, powiatów, urzędów marszałkowskich,
  • statki pasażerskie,
  • motele, zajazdy, restauracje, pensjonaty itd.,
  • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie hotelarstwa, gastronomii i turystyki.


Podatki i doradztwo podatkowe

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Podatki i Doradztwo Podatkowe na UG to międzywydziałowy - nowoczesny, prekursorski kierunek studiów powołany wysiłkiem dwóch kooperujących wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania.

Kierunek studiów Podatki i Doradztwo podatkowe łączy wybrane elementy kształcenia na kierunku Prawo i kierunku Administracja w zakresie prawa podatkowego, prawa cywilnego i prawa handlowego z wybranymi elementami kształcenia na kierunkach Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie.

Kierunek obejmuje niemal całość zagadnień objętych egzaminem na doradcę podatkowego oraz znaczną część zagadnień objętych egzaminem na biegłego rewidenta. Ukończenie studiów na kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe nie daje jednak prawa do wpisu na listę doradców podatkowych lub do rejestru biegłych rewidentów. Niezbędne jest do tego odbycie praktyk, aplikacji (wyłącznie w przypadku biegłego rewidenta) oraz zdanie stosownych egzaminów.

Kierunek Podatki i Doradztwo podatkowe został objęty patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • form ewidencji podatkowej,
 • prawa podatkowego,
 • zarządzania ryzykiem,
 • systemu administracji podatkowej i skarbowej,
 • ordynacji podatkowej,
 • postępowania przed sądami administracyjnymi.
 • 4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

   

 • działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorców,
 • kancelariach doradztwa podatkowego,
 • kancelariach prawniczych (w szczególności radcowskich i adwokackich),
 • biurach rachunkowych,
 • firmach konsultingowych,
 • podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • urzędach organów podatkowych, w tym w szczególności urzędach i izbach skarbowych oraz celnych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych kolegiach odwoławczych, Ministerstwie Finansów,
 • urzędach kontroli skarbowej
 • 3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

 • księgowego,
 • doradcy finansowego,
 • doradcy podatkowego (po zdaniu stosownych egzaminów),
 • konsultanta,
 • doradcy klienta detalicznego i biznesowego.
 • analizy systemu podatkowego,
 • posługiwania się technikami zarządzania podatkami,
 • stosowania metod zarządzania ryzykiem,
 • formułowania i realizacji strategii podatkowych przedsiębiorstw.
 • 2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

 

Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stacjonarne: 58 523 14 70
st. niestacjonarne: 58 523 11 38
tel. centrala +48 58 523 14 11
© 2013-2014 Uniwersytet Gdański - Wydział Zarządzania