Strona główna » Stypendia i sprawy socjalne » Stypendium socjalne i zapomogi
Stypendia i sprawy socjalne
Stypendium Socjalne/ Zapomoga
Aktualizacja: Poniedziałek, 05 września 2016 roku, 11:08


W związku z dużą liczbą interesantów, prosimy kontaktować się z dziekanatem ds. socjalnych tylko i wyłącznie osobiście w dziekanacie w godzinach urzędowania lub mailowo: m.baczek@ug.edu.pl

Dziekanat nie przyjmuje niekompletnych wniosków!

Regulamin (zawierający spis wymaganych dokumentów do dochodu) oraz wniosek i dokumenty do pobrania:

http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia/sprawy_socjalne/stypendia/wnioski_do_pobrania
 

Terminy składania wniosków na rok akademicki 2016/2017 - na pierwsze posiedzenie Wydziałowej Komisji Stypendialnej:

do 13 września 2016 r. - studenci wyższych lat studiów (którzy w roku 2016/2017 będą studentami 2. lub 3. roku studiów) 
do 21 września 2016 r. (nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia) - studenci przyjęci na pierwszy rok studiów (którzy w roku 2016/2017 będą studentami 1. roku studiów) 

do 13 października 2016 r. - termin uzupełnienia wniosków studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki o: 
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy w domu studenckim 
- umowę najmu z właścicielem lub dysponentem wynajmowanego lokalu 

Złożone w ww. terminach i rozpatrzone pozytywnie wnioski o przyznanie stypendium będą realizowane od początku roku akademickiego 2016/2017.
‹
Wszystkie wnioski złożone po wyznaczonym terminie  będą rozpatrywane na kolejnych posiedzeniach Komisji Socjalnej w następnych miesiącach.‹ Student uzyskuje wówczas prawo do stypendium przyznanego na podstawie wniosku zlożonego po terminie od miesiąca następnego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium.

Wyniki posiedzeń WKS zamieszczane są w dziale "Ogłoszenia". Komisja Socjalna ogłosi wyniki pierwszego posiedzenia do dnia 31.10.2016.

Aby mieć dowód na to, że złożyłeś wniosek o stypendium, możesz skserować jego pierwszą stronę i składając go w dziekanacie poprosić o podpis dla potwierdzenia. Podstawą do rozpatrzenia skargi dotyczącej ewentualnego zaginięcia wniosku będzie dowód jego złożenia. W przypadku wysyłania wniosków pocztą, wyślij go listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Wnioski można także przesyłać pocztą na adres Wydziału: Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, z dopiskiem "Stypendium Socjalne". Warto złożyć wniosek wcześniej, aby nie stać w kolejce :-)

Instrukcja jak złożyć wniosek i skompletować dokumenty

W
ZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Informacje ogólne:

Stypendia socjalne przyznawane są przez Wydziałowe Komisje Stypendialne na wniosek studenta. Otrzymywanie świadczenia uzależnione jest od dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny.

 1. Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 820,00 zł.
        Zgodnie z Regulaminem, we wiosku należy uwzględnić także wszystkie zmiany dochodu (utrata lub uzyskanie) od roku 2015         i je udokumentować, gdyż mają one wpływ na wysokość dochodu uprawniającego do stypendium.
 • 540 zł - przy dochodzie do 300,00 zł
 • 460 zł - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł
 • 390 zł - przy dochodzie od 600,01zł do 820,00 zł
 1. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 820 zł.
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

 • 650 zł - przy dochodzie do 300,00 zł
 • 570 zł - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł
 • 500 zł - przy dochodzie od 600,01zł do 820,00 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do obliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny znajduje się w Rozdziale V Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG.

Student może otrzymać tylko jedno świadczenie: socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie.

Stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium socjalne można pobierać tylko na pierwszym kierunku.


Zapomoga

Regulamin oraz wniosek do pobrania:

http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia/sprawy_socjalne/stypendia/wnioski_do_pobrania

WZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Uchwała Wydziałowej Komisji Stypendialnej ws. kwot zapomóg na rok akademicki 2016/2017

Dwa razy w roku akademickim, w szczególnych sytuacjach życiowych, studenci UG mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi. Świadczenie może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu:

 1. nieszczęśliwego wypadku,
 2. poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,
 3. śmierci członka najbliższej rodziny,
 4. kradzieży,
 5. klęski żywiołowej; np. powodzi, pożaru,
 6. innych, które zdaniem Wydziałowej Komisji Stypendialnej kwalifikują studenta do otrzymania świadczenia.
Zapomoga nie jest przyznawana "w pakiecie" do stypendium socjalnego w związku z długotrwałą, trudną sytuacją materialną studenta.

Student ma prawo ubiegać się o zapomogę w uzasadnionych przypadkach 2 razy w danym roku akademickim (1 raz w semestrze). W uzasadnionch przypadkach, świadczenie przysługuje TYLKO 2 razy w roku bez względu na studiowane kierunki, również na innych uczelniach. Pobranie więcej niż 2 przyznanych świadczeń w danym roku akademickim jest niedozwolone

Aby ubiegać się o zapomogę, należy złożyć wniosek oraz dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe. Wysokość zapomogi uzależniona jest od indywidualnej sytuacji studenta.

Aby mieć dowód na to, że złożyłeś wniosek o stypendium, możesz skserować jego pierwszą stronę i składając go w dziekanacie poprosić o podpis dla potwierdzenia. Podstawą do rozpatrzenia skargi dotyczącej ewentualnego zaginięcia wniosku będzie dowód jego złożenia. W przypadku wysyłania wniosków pocztą, wyślij go listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Wniosek wypełniony przez wnioskodawcę, może złożyć w jego imieniu inna osoba. Wnioski można także przesyłać pocztą na adres Wydziału: Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, z dopiskiem "Sprawy Socjalne". Warto złożyć wniosek wcześniej, aby nie stać w kolejce :-)

W roku akademickim 2016/2017 Wydziałowa Komisja Stypendialna ustaliła stawki zapomóg w przedziale: 100zł do 1000zł w zależności od indywidualnego przypadku. 

Szczegółowe informacje na stronie Działu Studenckich Spraw Socjalnych:
http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia/sprawy_socjalne/stypendia

Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stacjonarne: 58 523 14 70
st. niestacjonarne: 58 523 11 38
tel. centrala +48 58 523 14 11
© 2013-2014 Uniwersytet Gdański - Wydział Zarządzania